Skip to content

UCHWAŁA NR XXII/107/16

RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH

z dnia 18 marca 2016 r.

 

w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych oraz regulaminu korzystania z kaplic

cmentarnych w Kowarach

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r.

o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz.236 z ze zm), art. 2 ust.1 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o

cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2126 ze zm.) w zw. z rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca

pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r. Nr 48, poz. 284) Rada Miejska w Kowarach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Cmentarzy Komunalnych w Kowarach – stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się Regulamin Kaplic Cmentarnych w Kowarach – stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kowary.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXI/95/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 18 lutego 2016r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 maja 2016 r.

Przewodniczący Rady

Andrzej Machnica

 

 

REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH W KOWARACH

§ 1

1. Cmentarze komunalne zlokalizowane na terenie Kowar, zwane dalej Cmentarzami, stanowią mienie

Gminy Kowary.

2. Nadzór nad Cmentarzami sprawuje Burmistrz Miasta Kowary.

3. Burmistrz przyjmuje wnioski i skargi dotyczące funkcjonowania Cmentarzy oraz sprawuje nadzór

nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Cmentarze są otwarte codziennie d 6:00 do 22.00

2. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 15:00.

§ 3

1. Na terenie Cmentarzy zakazuje się:

1) przebywania dzieci w wieku do lat 7 bez opieki;

2) przebywania osób w stanie nietrzeźwym;

3) prowadzenia działalności reklamowej;

4) wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników);

5) zastawiania i zagospodarowywania przejść między grobami w sposób powodujący utrudnienie w

poruszaniu się osób na cmentarzu;

6) mycia pojazdów i urządzeń;

7) jazdy na deskorolkach, wrotkach;

8) przebywania poza godzinami otwarcia;

2. Na terenie Cmentarzy zakazuje się bez zezwolenia Administratora:

1) wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych;

2) stawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń, ustawiania ławek, płotów,

gazonów itp., utrudniających komunikację i ruch pieszy;

3) wjazdu pojazdami mechanicznymi.

§ 4

Z uwagi na ukształtowanie terenu i stary drzewostan, przebywanie na Cmentarzach w czasie

występowania takich zjawisk atmosferycznych, jak: wichura, gołoledź, śnieżyce wymaga

zachowania szczególnej ostrożności.

§ 5

1. Kolejność pochówków i usytuowanie grobów, na Cmentarzach otwartych do bieżącego chowania

zmarłych, musi być zgodne z planem zagospodarowania Cmentarzy, z zachowaniem wymiarów i

odstępów, zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. Na cmentarzach urządza się:

1) groby ziemne,

2) groby ziemne urnowe,

3) groby murowane,

4) grobowce.

3. Miejsca rezerwowe pod groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.

4. Nie jest dozwolone murowanie ścian w grobie ziemnym i samowolne przekształcanie grobu

Załacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/107/16

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 18 marca 2016 r.


ziemnego w grób murowany.

§ 6

1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie oraz w jego otoczeniu spoczywa na osobach

uprawnionych do pochowania zmarłych, określonych w obowiązujących przepisach o cmentarzach i

chowaniu zmarłych.

2. Gromadzenie odpadów, pochodzących z pielęgnacji i utrzymania grobów, dozwolone jest wyłącznie

w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, z uwzględnieniem ich segregacji.

3. Zagospodarowanie otoczenia grobu, usuwanie i przestawianie elementów, sadzenie drzew lub

krzewów może być dokonane tylko po uzyskaniu pisemnej zgody.

4. W razie stwierdzenia samowolnego zagospodarowania terenu wokół grobu, w szczególności w

sposób utrudniający dostęp do sąsiednich kwater, bądź zakłócający komunikację wewnątrz

cmentarza, dysponent grobu zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w

wyznaczonym terminie.

§ 7

Przyjęcie zwłok, prochów i szczątków do pochowania następuje po przedstawieniu przez

uprawnioną osobę bądź upoważnioną firmę pogrzebową oryginałów wymaganych dokumentów,

określonych w obowiązujących przepisach ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

§ 8

1. Likwidacja grobu jest poprzedzona wcześniejszą informacją umieszczoną na grobie i tablicy

informacyjnej, na co najmniej 3 miesiące przed ww. czynnością.

2. Z działań związanych z likwidacją grobu sporządzany jest protokół.

§ 9

Przechowywanie zwłok w chłodniach oraz zorganizowanie pogrzebu w kaplicach cmentarnych,

znajdujących się na terenie Cmentarzy, wymaga wniesienia stosownej opłaty ustalonej określonej

zarządzeniem Burmistrza Miasta Kowary.

§ 10

1. Wykopanie i wymurowanie grobu, wykonywane przez firmę pogrzebową, musi być uzgodnione i

poprzedzone złożeniem dokumentów, określonych w aktualnie obowiązujących przepisach o

cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz o postępowaniu ze zwłokami i szczątkami ludzkimi i

wniesieniem opłat cmentarnych.

2. Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi

ceremoniami pogrzebowymi.

3. Wykonawcom prac zabrania się:

1) zastawiania dróg i przejść na terenie Cmentarzy;

2) wyrzucania gruzu i odpadów pozostałych po robotach kamieniarsko – budowlanych do pojemników

rozstawionych na terenie Cmentarzy.

4. Wykonawców prac zobowiązuje się do:

1) przygotowywania zapraw murarskich tylko w specjalnych pojemnikach;

2) uprzątnięcia terenu, wywiezienia wszystkich materiałów po zakończeniu robót i zabezpieczenia

miejsca pod grób.

§ 11

1. Do stałego wjazdu na teren cmentarzy upoważnione są pojazdy: służb komunalnych, związanych z

administracją i nadzorem Cmentarzy, Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej,

Prokuratury, Inspekcji Sanitarnej.

2. Wjazd na teren Cmentarzy dozwolony jest pojazdom przewożącym lub kierowanym przez osoby

posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub ważne orzeczenie wydane przez

organy rentowe, równoważne z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, na mocy

Id: AE7A580C-B8CE-410B-B37B-0869CA981BF1. Podpisany Strona 3

obowiązujących przepisów szczególnych w tym zakresie.

3. W pozostałych przypadkach wjazd na teren Cmentarzy możliwy jest jedynie po uprzednim

uzyskaniu zgody Administratora.

4. Przedsiębiorcom, w celu wykonania usług cmentarno-pogrzebowych, umożliwia się wjazd na teren

Cmentarzy w dni robocze w godzinach pracy Administracji, po uprzednim zgłoszeniu wjazdu na

cmentarz u Administratora.

5. Zabrania się wjazdu na teren Cmentarzy pojazdów oraz sprowadzania sprzętu, których użycie

mogłoby spowodować uszkodzenia w infrastrukturze Cmentarzy.

6. Kierujący pojazdami, poruszający się po alejach cmentarnych, zobowiązani są zachować szczególną

ostrożność, poruszać się z prędkością do 5 km/h, nie zakłócać ceremonii pogrzebowych oraz nie

tarasować dróg cmentarnych i ścieżek.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z KAPLIC CMENTARNYCH W KOWARACH

§ 1

Kaplice cmentarne oraz chłodnia położone w Kowarach stanowią własność Gminy Kowary.

§ 2

Korzystanie z Kaplic oraz chłodni jest odpłatne. Opłatę pobiera się zgodnie z cennikiem określonym w

zarządzeniu Burmistrza Miasta Kaowary.

§ 3

Drzwi zewnętrzne Kaplic należy zamykać w celu zabezpieczenia pomieszczeń przed zwierzętami, owadami i

wysoką temperaturą.

§ 4

1. Prawo przechowywania zwłok ludzkich w kaplicach ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a

mianowicie:

1) pozostały małżonek(-ka),

2) krewni zstępni,

3) krewni wstępni,

4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,

5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

2. Ponadto prawo przechowywania zwłok ludzkich w kaplicy przysługuje osobom wskazanym w art. 10 ust.

1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2126 ze

zm.)

§ 5

Kaplice cmentarne czynne są w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00. Poza godzinami pracy pełniony

jest dyżur telefoniczny. Numer telefonu podany jest na tablicy informacyjnej.

§ 6

Kaplice przyjmują i organizują pochówki osób bez względu na ich wyznanie.

§ 7

W kaplicach cmentarnych możliwe jest otwarcie trumny w celu pożegnania osoby zmarłej przez rodzinę i

osoby bliskie oraz położenia przy trumnie wieńców i kwiatów.

§ 8

Chłodnia przyjmuje do przechowywania ciała osób zmarłych przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

§ 9

Ciała do chłodni przyjmowane są odpłatnie zgodnie z cennikiem w dni robocze w godzinach od 8:00 do

15:00 przez pracowników Administratora , w pozostałe dni i po godzinach przez osoby upoważnione przez

Administratora.

§ 10

Wydawanie ciała osoby zmarłej osobom uprawnionym do ich pochowania odbywa się w dni robocze w

godzinach od 8:00 do 15:00, poza godzinami pracy pełniony jest dyżur telefoniczny. Numer telefonu podany

jest na tablicy informacyjnej.

Załacznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/107/16

Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 18 marca 2016 r.


 

UZASADNIENIE

W związku z obowiązkiem gminy do zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności m.in. w zakresie cmentarzy

komunalnych, wynikającym z art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515

ze zm.) oraz konieczności uregulowań zasad korzystania z kaplic cmentarnych i chłodni zlokalizowanych na

cmentarzach zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.