Skip to content

ZARZĄDZENIE NR 63/2016
BURMISTRZA MIASTA KOWARY


z dnia 2 czerwca 2016 r.


w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wysokości opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na
terenie cmentarzy komunalnych w Kowarach.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016
r. poz. 446), oraz Uchwały Nr XXII/108/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie
powierzenia Burmistrzowi Gminy Kowary uprawnień do stanowienia wysokości opłat za usługi komunalne o
charakterze użyteczności publicznej, zarządzam co następuje:
§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Kowary nr 53/2016 z dnia 17 maja 2016 roku
w sprawie wysokości opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie cmentarzy komunalnych w
Kowarach w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 63 /2016
Burmistrza Miasta Kowary
z dnia 2 czerwca 2016 r.

LP Wyszczególnienie rodzaju opłat Okres ważności
opłaty
Wysokość opłaty [zł]
I

I Opłata za udostępnieni miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów - „do pogrzebu” :

   
  1. pod grób ziemny 20 lat 1080
 

2. pod grób urnowy ziemny

20 lat 1020
 

3. pod grób rodzinny ziemny

20 lat 1050
 

4. pod grób murowany pojedynczy

20 lat 1140
 

5. pod grób murowany rodzinny

Bezterminowo
2000
 

6. pod grób wielournowy murowany

Bezterminowo
1400
 

7. pod grób dziecka do lat 6

20 lat 1020
II

Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów - „za życia” :

 

   
  1. pod grób ziemny 20 lat 1180
  2. pod grób urnowy ziemny 20 lat 1120
  3. pod grób murowany pojedynczy 20 lat 1440
  4. pod grób murowany rodzinny Bezterminowo 2700
  5. pod grób wielournowy murowany Bezterminowo 1600
III

 Opłaty za wybudowanie:

   
  1. grobu murowanego Jednorazowa 200
  2. nagrobka Jednorazowa 200
  3. nagrobka dziecięcego Jednorazowa 100
  4. nagrobka urnowego Jednorazowa 100
IV Inne opłaty    
 

1. za udostępnienie kaplic cmentarnych na ceremonie pobrzebową

Jednorazowa 100
 

2. za przechowywanie zwłok w chłodni (czas liczony od godziny przyjęcia zwłok za każdą rozpoczętą dobę)

1 doba 50
  3. za przyjęcie ciała do chłodni poza wyznaczonymi godzinami, w dni wolne od pracy i święta Jednorazowa 50
  4. za wydanie ciała z chłodni poza wyznaczonymi godzinami, w dni wolne od pracy i święta Jednorazowa 50
  5. za korzystanie z pomieszczeń w celu przygotowania zwłok Jednorazowa 50
 

 

6. za każde dochowanie urny do istniejących mogił ziemnych lub grobu murowanego (z wyłączeniem grobów murowanych rodzinnych i grobów wielournowyc murowanych)

 

Jednorazowa 400
 

7. za każde dochowanie trumny do istniejących mogił ziemnych lub grobu murowanego

Jednorazowa 600