Skip to content

ZARZĄDZENIE NR 37/2020

BURMISTRZA MIASTA KOWARY

z dnia 5 marca 2020 r.

w sprawie wysokości opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie cmentarzy
komunalnych w Kowarach.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506 ze zmianami), oraz Uchwały Nr XXII/108/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 18 marca2016 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy Kowary uprawnień do stanowienia wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie cmentarzy komunalnych w Kowarach stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych pobiera zarządca cmentarzy.

2. Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonanie usługi.

3. Przedłużenie opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów - „za życia” nadalsze 20 lat wymaga ponownego uiszczenia opłaty 20 letniej w wysokości 50% w terminie 6 miesięcy od wygaśnięcia opłaty. Nie uiszczenie tej opłaty jest równoznaczne z utratą miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów. W takim przypadku miejsce pozostaje do dyspozycji administratora cmentarzy.

§ 3. Uchyla się zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie cmentarzy komunalnych w Kowarach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37/2020

Burmistrza Miasta Kowary

z dnia 5 marca 2020 r.

 

Lp Wyszczególnienie rodzaju opłat Okres ważności
opłaty
Wysokość  opłaty
[zł]
I Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego
na pochowanie zwłok i prochów - „do pogrzebu”oraz za przedłużenie udostępnienia na kolejne 20 lat.
   
1. Pod grób ziemny 20 lat 950
2. Pod grób urnowy ziemny 20 lat 830
3. Pod grób rodzinny ziemny 20 lat 920
4. Pod grób murowany pojedynczy 20 lat 1000
5. Pod grób murowany rodzinny bezterminowo 2200
6. Pod grób wielournowy murowany bezterminowo 2200
7. Pod grób dziecka do 6 lat 20 lat 100
II Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie złok i prochów - „ za życia”    
1. Pod grób ziemny 20 lat 2360
2. Pod grób urnowy ziemny 20 lat 2240
3. Pod grób murowany pojedynczy 20 lat 2880
4. Pod grób murowany rodzinny bezterminowo 5400
5. Pod grób wielournowy murowany bezterminowo 3200
III Inne opłaty:    
1. Za udostępnienie kaplic cmentarnych na ceremonię pogrzebową jednorazowa 300
2. Za przechowanie zwłok w chłodni ( czas liczony od godziny przyjęcia zwłok za każdą rozpoczętą dobę) jednorazowa 50
3. Za przyjęcie ciała do chłodni poza wyznaczonymi godzinami, w dni wolne od pracy i święta jednorazowa 50
4. Za wydanie ciała z chłodni poza wyznaczonymi godzinami, w dni wolne od pracy i święta jednorazowa 50
5. Za korzystanie z pomieszczeń w celu przygotowania zwłok jednorazowa 50
IV Opłata za wjazd  pojazdem samochodowym na teren cmentarzy komunalnych wynosi :    
1. Samochód osobowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach jednorazowa 15
2. Samochód osobowy z przyczepką oraz samochód dostawczy o DMC do 3,5 t jednorazowa 200
3. Samochód ciężarowy o DMC powyżej 3,5 t. jednorazowa 300